Tag: avalokiteshvaraya

Namo Avalokiteshvaraya

Namo Avalokiteshvaraya Namo Avalokiteshvaraya Namo Avalokiteshvaraya

Posted in chanting Tagged with: , , ,