Tag: flowers

I Like the Roses

I like the roses, I like the daffodils. I like the mountains, I like the rolling hills. I like the twinkling stars when the sun goes down. Doo bi di doo bi di doo bi di… I like the rabbit, I like squirrel too I like bluebird, I like the roaming moose I like all

Tagged with: , , , , , ,